RODO


Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach,
reprezentowany przez Dyrektora - Panią Jadwigę Lis,
z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: dyrektor@dpshuwniki.pl
 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest Pani
Arleta Kliś
z którą kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@dpshuwniki.pl
 
Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również
możliwy pocztą tradycyjną na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127,  37-743 Nowosiółki
Dydyńskie.