Prezentacja nowego 9-osobowego mikrobusu


Prezentacja nowego 9-osobowego mikrobusu

W dniu 26 czerwca 2012r. w Domu Pomocy Spo?ecznej w Huwnikach odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia i prezentacji fabrycznie nowego 9-osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osoby niepe?nosprawnej na w?zku inwalidzkim z najazdem.

Samoch?d zosta? zakupiony ze ?rodk?w finansowych PFRON i Starostwa Powiatowego w Przemy?lu za co w imieniu mieszk?c?w i pracownik?w poodzi?kowa?a Dyrektor Domu.

Samoch?d ten jest niezb?dnym uzupe?nieniem transportu DPS tj. 19 osobowego autobusu i samochodu osobowego szczeg?lnie przydatnym niepe?nosprawnym mieszka?com.

Zdj?cia: