Pielgrzymka na Jasną Górę


Pielgrzymka na Jasną Górę

25 lipca 2012 r. Spod Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach 15 mieszkańców   na czele
z Kapelanem ks. Kazimierzem Jurczakiem wyrusza do Cz?stochowy pok?oni? si? Pani Jasnog?rskiej. Ju? po kilkunastu godzinach wype?nionych rozmowami, ?piewem, a przede wszystkim modlitw? autobus zatrzymuje si? na parkingu pod Sanktuarium. Wszyscy, cho? zm?czeni  udaj? si? na pierwsz? modlitw? do kaplicy, gdzie z o?tarza otacza swoim spojrzeniem  Czarna Madonna. Zaczyna si? dzie? pe?en wra?e?, wspania?ych dozna?, uduchowiaj?cych refleksji. Ksi?dz  Kapelan celebruje msz?  przy o?tarzu  Madonny. Padaj?  s?owa,  ?e dzi? tu modl? si? pielgrzymi z Domu Pomocy Spo?ecznej w Huwnikach. Wreszcie Apel Jasnog?rski. Na ca?y ?wiat p?yn? s?owa cz?stki r??a?ca wypowiedziane prze jedn? z uczestniczek pielgrzymki. Wreszcie wszyscy wyczerpani ale bardzo szcz??liwi udaj? si? do Domu Pielgrzyma  na spoczynek,  by ju? wcze?nie rano uda? si? na godzinki i msz?  ?wi?t?. Zostawiaj?c swoje przes?ania, pro?by i pragnienia wychodzimy na wa?y, gdzie drog? krzy?ow? prowadzi? kiedy? Ksi?dz Kordecki, ogl?damy skarbiec, arsena?. Wreszcie ka?dy indywidualnie idzie po?egna? si? z Pani? Jasnog?rska, prosz?c aby pozwoli?a odwiedzi? si? zn?w. Jeszcze kr?tka wizyta w Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego  w ?agiewnikach w Krakowie i wieczorem 26 lipca przyje?d?amy do domu.